Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IJ-home Woningfotografie & Video, IJ-home Presentation en Remko Scheepens Fotografie

Versie 2.1, Amsterdam 25 oktober 2017

ARTIKEL 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer, IJ-home Woningfotografie & Video, IJ-home Presentation en Remko Scheepens Fotografie, gevestigd Koggestraat 9K te Amsterdam, alle drie de bedrijfsnamen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 34248423. Indien gesproken wordt van IJ-home Woningfotografie & Video, wordt hiermee bedoeld IJ-home Woningfotografie & Video, IJ-home Presentation en Remko Scheepens Fotografie welke één bedrijf vormen. Onder Opdrachtgever wordt verstaan, de wederpartij van IJ-home Woningfotografie & Video en/of IJ-home Presentation en/of Remko Scheepens Fotografie.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen IJ-home Woningfotografie & Video en de Opdrachtgever, alsmede op alle feitelijke en rechtshandelingen van IJ-home Woningfotografie & Video ten aanzien van de Opdrachtgever. Dit geldt ook voor verbintenissen zonder contract en voor personen die voor IJ-home Woningfotografie & Video (rechts)handelingen verrichten. Indien de opdracht wordt verstrekt door meerdere opdrachtgevers zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst(en) met IJ-home Woningfotografie & Video. IJ-home Woningfotografie & Video voert opdrachten uit voor de Opdrachtgever met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 2. Uitvoering van de overeenkomst

IJ-home Woningfotografie & Video heeft een inspanningsverbintenis ten aanzien van de Opdrachtgever en geen resultaatverbintenis. De opdrachten van IJ-home Woningfotografie & Video worden naar eer en geweten en naar vermogen uitgevoerd. IJ-home Woningfotografie & Video verplicht zich bij het aannemen van een opdracht van de Opdrachtgever, zorgvuldig om te gaan met de belangen van de Opdrachtgever.

Uitbesteding:

IJ-home Woningfotografie & Video heeft het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten wanneer dit een goede uitvoering van de overeenkomst vereist.

Informatievoorziening:

De Opdrachtgever verschaft IJ-home Woningfotografie & Video alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn om de opdracht naar behoren te kunnen vervullen. Opdrachtnemer mag vertrouwen op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en behoeft deze niet nader te verifiëren. IJ-home Woningfotografie & Video kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door fouten die zijn ontstaan vanwege onjuiste, onvolledige en/of onduidelijke inlichtingen en gegevens van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden.

Nauwkeurigheid:

Bij een opdracht in zake een onroerende zaak wordt voor vermelding van oppervlakte, inhouden en andere afmetingen en aanduidingen slechts een aanduiding gegeven die als indicatie bedoeld is, zonder dat IJ-home Woningfotografie & Video een garantie geeft dat de oppervlakte, inhoud of andere afmetingen exact zijn. IJ-home Woningfotografie & Video zal de hoogst mogelijke zorg besteden om tot een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid te komen.

Vrijwaring/Derden:

De Opdrachtgever vrijwaart IJ-home Woningfotografie & Video voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. De documenten die IJ-home Woningfotografie & Video in het kader van deze overeenkomst opstelt zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Derden kunnen aan deze documenten geen rechten ontlenen. Indien Opdrachtgever deze documenten aan derden verstrekt is Opdrachtgever jegens IJ-home Woningfotografie & Video verplicht om derden erop te wijzen dat deze algemene voorwaarden op betreffende documenten van toepassing zijn en dat de derde bij gebruikmaking van die documenten derhalve ook aan die algemene voorwaarden is gebonden.

Looptijd:

Wanneer voorafgaande of binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is afgesproken, dan is dit nimmer een fatale termijn.

ARTIKEL 3. Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief Omzet Belasting (BTW) van het geldende tarief en andere door de overheid opgelegde heffingen, alsmede kosten die tijdens de opdracht onvermijdelijk gemaakt dienen te worden.

Prijzen van diensten en producten zijn op te vragen bij IJ-home Woningfotografie & Video en kunnen gedurende het jaar aangepast worden in verband met inflatie, productinnovatie en vernieuwingen.

ARTIKEL 4. Intellectuele eigendom

IJ-home Woningfotografie & Video behoudt het auteursrecht op alle geleverde prestaties, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op een door IJ-home Woningfotografie & Video geleverde prestatie. Bij achterblijven van de betaling voor geleverde diensten, is publicatie van geleverde beelden verboden. Wanneer na aanmaning nog steeds niet betaald is maar wel tot publicatie is overgegaan door de Opdrachtgever, zal een direct opeisbare boete van 200% van de gefactureerde prijs voor rekening van de Opdrachtgever komen, onverminderd het recht van IJ-home Woningfotografie & Video op aanvullende schadevergoeding. IJ-home Woningfotografie & Video behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis of gebouwde beelden voor andere doeleinden te gebruiken.

ARTIKEL 5. Bijzonder verloop en opzegging van de opdracht 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zodra de overmacht situatie langer dan vier weken heeft geduurd. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de Nederlandse wet- en regelgeving wordt begrepen. Onder overmacht is mede begrepen het geval dat de verantwoordelijk leidinggevende van IJ-home Woningfotografie & Video door een ziekte, geestelijk en/of lichamelijk, de opdracht niet meer naar behoren kan vervullen.

ARTIKEL 6. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. 2. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de Opdrachtgever direct in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Aan de Opdrachtgever kan vanaf het moment van in verzuim zijn over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente in rekening worden gebracht, alsmede incassokosten vastgesteld in het Wettelijk besluit van 27 maart 2012 houdende regels ter normering van vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten (artikel 96 vierde lid boek 6 van het Burgerlijk Wetboek). Indien er sprake is van termijnfacturen, dan heeft IJ-home Woningfotografie & Video het recht de resterende werkzaamheden op te schorten. 3. Indien Opdrachtgever tekort schiet in haar verplichtingen jegens IJ-home Woningfotografie & Video, dient Opdrachtgever aan IJ-home Woningfotografie & Video alle kosten te vergoeden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die IJ-home Woningfotografie & Video heeft gemaakt ter incasso van haar vorderingen jegens Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom.

ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid

1 .IJ-home Woningfotografie & Video is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolg- schade en/of bedrijfsschade, waaronder ieder geval dient te worden begrepen gederfde inkomsten die zijn ontstaan in verband met de uitvoering van de opdracht. 2. Iedere aansprakelijkheid van IJ-home Woningfotografie & Video jegens Opdrachtgever door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins, welke niet valt onder de schade als bedoeld in het vorige lid, is beperkt tot maximaal de hoogte van het honorarium van IJ-home Woningfotografie & Video voor die betreffende opdracht. Indien en voorzover IJ-home Woningfotografie & Video verzekerd is voor de betreffende aansprakelijkheid dan zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat in betreffend geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd. 3. Op straffe van verval van het recht van de Opdrachtgever om een beroep te doen op een gebrek van IJ-home Woningfotografie & Video in haar prestatie, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen nadat hij dit gebrek van IJ-home Woningfotografie & Video heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, hiervan schriftelijk melding te maken aan IJ-home Woningfotografie & Video onder opgaaf van een deugdelijke onderbouwing en voorzien van relevante bescheiden. 4. Indien de Opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, blijft zij naast deze derden hoofdelijk aansprakelijk jegens IJ-home Woningfotografie & Video voor alle verplichtingen uit hoofde van deze opdracht. 5. IJ-home Woningfotografie & Video is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door IJ-home Woningfotografie & Video ingeschakelde derden.

ARTIKEL 8 Intrekking van een opdracht

1. Zowel Opdrachtgever als IJ-home Woningfotografie & Video heeft het recht de opdracht door schriftelijke opzegging te doen eindigen. 2. Indien Opdrachtgever de opdracht intrekt, is Opdrachtgever verplicht om administratiekosten van 10 % van de totale opdracht met een minimum van EUR. 20,00 aan IJ-home Woningfotografie & Video te voldoen, alsmede de overige door IJ-home Woningfotografie & Video gemaakte kosten . 3. Indien Opdrachtgever de opdracht intrekt binnen 12 uur voor de uitvoering kan IJ-home Woningfotografie & Video voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd berekenen.

ARTIKEL 9 Overige bepalingen

1. IJ-home Woningfotografie & Video heeft het recht om de uit te voeren opdracht te gebruiken voor eigen publicatie of promotie. 2. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig geschieden op schriftelijke wijze.

ARTIKEL 10. Geldigheid/conversie

1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn dan wel vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wel van kracht. 2. Partijen hebben bij nietigheid of vernietiging de verplichting om een soortgelijke doch rechtsgeldige bepaling overeen te komen met dezelfde strekking als de nietige dan wel vernietigde bepaling. Deze gewijzigde bepaling geldt dan met terugwerkende kracht tussen partijen.

ARTIKEL 11. Geschillen

1. Op de rechtsverhouding tussen IJ-home Woningfotografie & Video en Opdrachtgever evenals op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen IJ-home Woningfotografie & Video en Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.